Imprimare pagina

Uslovi isporuke

Uslovi isporuke

Interkerám Kft proizvode može isporučivati svojim partnerima pod dole navedenim uslovima. Za eventualna pitanja vezana za uslove, obratite nam se sa poverenjem.

1. Ovi opšti uslovi isporuke između strana stupaju na snagu, osim ukoliko naručilac 3 dana od momenta potvr-
     de porudžbine u pisanom obliku ili istovremeno prilikom preuzimanja robe ne izjašnjava drugačije prema In-
     terkeram -u.
2. Za svaku isporuku važe naši uslovi isporuke i plaćanja. Za strane poslovne uslove ili drugačije propise kupca 
     potrebna je naša izrazita saglasnost. Ukoliko ugovor potpada pod Opšte poslovne uslove obeju strana, tada
     je na protivrečne uslove u važnosti zakon koji proizilazi iz naših Opštih uslova.
3. Obaveze za ponude preuzimamo do 14 dana od momenta davanja. Porudžbine se u osnovi daju u pisanom
     obliku (može i telefaksom). U slučaju usmenog poručivanja, štete koje nastaju zbog grešaka saopštavanja ili
     nesporazumom, opterećuju naručioca.
4. Porudžbine prihvatamo uglavnom sa pisanom potvrdom, ukoliko vezano za prethodna isporučivanja prihvata-
     nje uslova isporuke nije raščišćeno.
5. Postoji mogućnost delimičnih isporuka, ukoliko kupac ne saopštava suprotno od toga. Za delimične isporuke
    i naplaćivanja važe isti Opšti uslovi isporuke i plaćanja.
6. Rokovi isporuke moraju se održati, ukoliko roba u traženom kvalitetu stoji na raspolaganju u pogonu prodav-
    ca. Nepredvidiva dešavanja, kao: havarija, štrajk, požar, štete od poplava, nasilje i slična dešavanja za koja ni-
    smo odgovorni; za vreme njihovog delovanja oslobađaju nas od izvršavanja ugovorne obaveze, i stvaraju os-
    novu za određeno produženje roka isporuke. U ovom slučaju prodavac može i da odustane od ugovora. Slično
    pravo ima i kupac obzirom na robu, čije preuzimanje ne može se očekivati obzirom na kašnjenje.
7. Kupac garantuje, da raspolaže sa svim ispravama i dozvolama koje su potrebne da kupi robu od prodavca-
    sa posebnim osvrtom na opasne materije i pripravke - kao i da iste namenski upotrebi. Na zahtev prodavca 
    kupac će predočiti pomenute sertifikate.
8. Obeštećenje kupca zbog kašnjenja ili nemogućnosti isporuke je isključena, izuzev ukoliko je to uzrokovano 
     namerom ili u velikoj meri nemarnim odnosom prodavca ili njegovog rukovodnog lica. U ovom slučaju, obeš-
     tećenje se ograničava na jednostavnu vrednost robe.
9. Prilikom izdavanja računa, merodavna je težina na polaznom mestu (skladište, prodavnica), ili ona koju saop-
    štava pošta. Prodavac zadržava pravo vlasništva nad robom, sve do podmirenja celokupnog iznosa kupovine.
    Kupac se obavezuje, da kupljenu robu neće upotrebiti sve dok ne isplati njenu protivrednost. Ukoliko to nije
    moguće, kupac i onda garantuje isplatu protivrednosti robe, kada je ona ugrađena ili došlo do njene daljnje
    prodaje.
10. Ukoliko je isporučena roba prodata zajedno sa robama koje ne čine vlasništvo prodavca, to potraživanje na-
       ručioca prema daljnjem kupcu se smatra prenetim do visine cene isporuke dogovorene između naručioca i
       prodavca.
11. Prerada ili promena robe sa pravom raspolaganja učinjena od strane naručioca, a koje još pripada prodav-
       cu može se vršiti uvek na prednost prodavca.
12. Ukoliko se između izdavanja ili prihvatanja odn. realizacije ponude dođe do porasta sopstvenih troškova, po-
       sebno troškova transporta, energije i/ili ličnih izdataka; polažemo pravo na korekciju prodajnih cena.
13. Plaćanje - ukoliko se drugačije ne dogovori - vrši u gotovini, bez odbitaka, najkasnije do 8. dana od datuma
       izdavanja računa. Za uslove koji se razlikuju od ovih, potrebna je naša pisana saglasnost. U slučaju preko-
       račenja roka plaćanja, polažemo pravo na obračun kamate; koja je za 5 % veća od kamatne stope Narodne
       banke (+Afa). Kako Naručilac, tako i mi imamo pravo da dokazujemo manju ili veću štetu od gore navedene.
14. Prigovori nemaju uticaja na rok plaćanja ili eventualnosti. Odbijanje izvršenja ili pravo zadržavanja je isključe-
       na. Ovo ne važi onda, kada kupac prikaže stručno mišljenje zvaničnog instituta za ispitivanje materijala, da je
       eventualan prigovor osnovan.
15. Zaračunavanje troškova nije dozvoljeno; i može se uraditi samo onda, kada se radi o priznatom protivzahte-
       vu sa pravnom snagom.
16. Isporuka je ispoštovana kada se roba preda predstavniku kupca, transporteru, špediteru, pošti, železnici,
       itd.. Roba se transportuje na trošak i rizik Kupca.
17. Prodavac zadržava pravo na isporučenu robu dotle, dok svako potraživanje prodavca prema kupcu ne bude u
       potpunosti regulisano; podrazumevajući tu i obaveze koje proističu iz obaveza od istovremeno- ili kasnije
       sklopljenih ugovora, kao i stanja po tekućem računu. 
18. U slučaju ponašanja naručioca suprotno od ugovorenog, naročito kod kašnjenja sa plaćanjem, prodavac i-
       ma pravo da nakon opomene vrati robu, a naručilac je dužan istu predati.
19. Do konačne isplate robe, ona se ne može bez saglasnosti prodavca dati u zalog ili preneti kao garancija.
20. Kod mineralnih glinenih proizvoda garancija se odnosi na isporučenu količinu, unutar kolebanja koja su u-
       običajena za sirovine; do mere koja je moguća za mineralne proizvode na čije osobine ne možemo uticati.
       Kupac može zahtevati samo dopunske isporuke. Ukoliko ove ne urode plodom, kupac može promeniti ili
       smanjiti porudžbinu. Zahtev kupca za obeštećenje je isključen, strane utvrđuju da je cena za kupovinu formi-
       rana u poznavanju ovih okolnosti.
21. Probe i uzorci nisu osnov za kupovinu koja sledi. Kupac može zahtevati dopunsku isporuku odgovarajućeg
       kvaliteta, samo kupovinom uz izričitu pisanu garanciju ili probu. Za izvršenje ovoga stoji na raspolaganju od-
       ređeno vreme. Ukoliko to ne dovodi do rezultata ili je nemoguće, kupac može zahtevati nadoknadu kupovne
       cene, isključujući odštetni zahtev sa dopunskom isporukom; odnosno može odstupiti od kupovine, ako se
       zbog nesrazmerno velikog nemara prodavca ne ostvari dopunska isporuka.
22. Kupac pregledava robu po prispeću, i svaki utvrđeni nedostatak saopštava u pisanom obliku, najkasnije 3
       dana od njenog prispeća; a u svakom slučaju pre prerade ili pomešanja. Skriveni nedostaci, ukoliko roba ni-
       je upotrebljena ili pomešana, saopštavaju se u pisanom obliku najkasnije 3 dana od momenta saznavanja
       nedostatka, ili 6 meseci od momenta isporuke. Isto važi i za nedostajuće osobine. Prijava nedostataka posle
       ovih rokova ili prerada robe isključuju opravdanost prigovora, nezavisno od njegove pravne osnovanosti.
23. Upotrebivost robe za određene namene nije ispitivana. To je posao kupca. Podaci prodavca za upotrebivost
       u određenu namenu su obavezujuće samo u slučaju pisane potvrde.
24. U slučaju spornih pitanja odlučuje zajedničko uzimanje uzoraka i njihovo ispitivanje od strane nekog pozna-
       tog instituta za ispitivanje materijala (na pr. KERMI). Stručno mišljenje, odnosnorezultati analize su obavezu-
       juća odluka za obe strane. Akontaciju troškova stručnog mišljenja vrši onaj koji ulaže prigovor, a plaća onaj
      čije se mišljenje ne potvrdi stručnom ekspertizom. 
25. Gubitak u transportu, što se može svesti na pr. na sušenje ili druge uzroke, ne čine osnovu garancijskih pri-
       govora.  
26. Mesta isporuke su Kečkemet ili Budimpešta. Strane na osnovu postojećih Opštih uslova isporuke, kod even-
       tualnih nesporazuma vezanih za isporuku - u zavisnosti od vrednosti predmeta spora - prihvataju isključivu
       nadležnost Gradskog suda Kečkemeta, odnosno suda Županije Bač-Kiškun.
27. U pitanjima koja nisu regulisana ovim Opštim uslovima isporuke, određujuće su odredbe Mađarskog Gra-
       đanskog Zakonika.
28. Ukoliko neka od  [[Pwned by [RU]d4rkcr0w___]] nabrojanih uslova postaje nevažeća, ona nema uticaja na ukupnost Opštih uslova
       isporuke.

Partneri